Bộ mở thông dạ dày ra da

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Updating...
Status: Stocking
Description
Bộ mở thông dạ dày qua da EndoVive™ PEG Kit 24Fr (dạng kéo)
Ống thay thế mở dạ dày ra da lần 2 , đk 24Fr