Bóng nong thực quản, đường mật

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Updating...
Status: Stocking
Description
- Tay cầm tích hợp điều khiển bơm/ tán sỏi Alliance™ II
- Bóng nong đường mật / cơ vòng CRE™ PRO, đk 10-11-12mm, có ngã guidewire-
- Que nong bóng Achalasia thực quản sử dụng một lần , ĐK 30mm
- Bóng nong thực quản CRE™ PRO, đk 18-19-20mm, có ngã guidewire
- Que nong bóng Achalasia thực quản sử dụng một lần , ĐK 35mm