Kim chích cầm máu

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Updating...
Status: Stocking
Description

Kim chích cầm máu dạ dày, đại tràng các kích cỡ 21G, 23G, kim dài 3-4-5cm