Rọ tán, lấy sỏi

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Updating...
Status: Stocking
Description
Rọ lấy sỏi/ tán 4-8 dây, có ngã luồn guidewire, độ mở các loại