Stent dẫn lưu đường mật bằng nhựa và bộ đặt

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Updating...
Status: Stocking
Description
Stent nhựa thẳng / đuôi heo 7Fr - 8.5Fr - 10Fr
Bộ đặt stent 7Fr - 8.5Fr - 10Fr