Stent kim loại

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Updating...
Status: Stocking
Description
Stent kim loại thực quản
Stent kim loại tá tràng môn vị
Stent kim loại đường mật
Stent kim loại đại tràng
Stent kim loại nang giả tụy
Kích thước: đa dạng kích thước, kích cỡ.