Thòng lọng cắt polyp dạ dày đại tràng

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Updating...
Status: Stocking
Description
Thòng lọng cắt polyp các kích cỡ
Loại dùng nhiều lần, loại dùng 1 lần